Voor direct contact met F. Aarts, M: 06 42 95 27 26 E-mail: info@mrfaarts.nl

Werknemer

Een groot deel van uw leven wordt beheerst door de arbeidsverhouding. U verricht arbeid voor een werkgever en ontvangt daarvoor loon waarmee u in uw levensbehoeften moet voorzien. De arbeidsverhouding vangt aan met een overeenkomst en zal op een gegeven moment eindigen. In tegenstelling tot hetgeen in het verleden gebruikelijk was, is de arbeidsovereenkomst geen levensverzekering in die zin dat de arbeidsrelatie met een werkgever eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De arbeidsmarkt is verre van statisch en de meeste werknemers zullen hun arbeidscarrière al dan niet gedwongen bij meerdere werkgevers doorlopen.

De wet, de CAO en redelijkheid

Wanneer u bij een werkgever in dienst treedt, zal er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd al dan niet met een proeftijd worden opgemaakt. Hoewel de inhoud van de arbeidsovereenkomst door werkgever en werknemer in onderling overleg wordt bepaald, kan in het algemeen worden gezegd dat de werkgever het laatste woord heeft als het gaat om de arbeidsvoorwaarden. Zeker in een tijd met een ruime arbeidsmarkt zal al snel door de werkgever het standpunt worden ingenomen: take it or leave it. Echter, de werkgever is niet vogelvrij en dient zich te houden aan de wet en eventueel aan de bepalingen van een van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Ook dient de werkgever te handelen als een “goed werkgever” waarbij redelijkheid en billijkheid een belangrijke rol spelen.

Concept arbeidsovereenkomst

In de regel zult u eerst juridische hulp zoeken wanneer zich een arbeidsgeschil tussen u en uw werkgever voordoet. Echter, het gezegde “voorkomen is beter dan genezen” gaat ook op in de arbeidsrelatie. Het is dan ook aan te bevelen om een concept arbeidsovereenkomst voor te leggen aan een specialist alvorens u deze blindelings ondertekent. Niet alleen wanneer in de concept arbeidsovereenkomst een proeftijd-, concurrentie- relatie- studiekosten- en/of boetebeding is opgenomen maar ook bijvoorbeeld in het geval dat overuren niet worden uitbetaald maar als verlof dienen te worden opgenomen in rustige tijden.

Niet alleen het aangaan van een arbeidsovereenkomst maar ook bij de beëindiging daarvan is het raadzaam dit voor te leggen aan de arbeidsrechtspecialist. Immers, de wijze waarop en/of de inhoud van een vaststellingsovereenkomst kan voor u als werknemer ongewenste consequenties hebben voor de mogelijke aanspraak op een werkloosheidsuitkering van het UWV.

Dreigend ontslag?

Voelt u aan dat er een arbeidsconflict dreigt te ontstaan, wacht dan niet tot het conflict zich voordoet en de werkgever een voor u onaangename beslissing neemt, maar neem contact met mij op. Realiseert u zich goed dat ziek melden in geval van een arbeidsconflict slechts een uitvlucht is met een uiterst korte houdbaarheid en het conflict zelf niet oplost.

Naar de rechter met een arbeidsconflict?

Is een arbeidsconflict onvermijdbaar dan staat de weg naar rechter als laatste redmiddel open. Daarbij is het van belang dat u zich goed laat adviseren met betrekking tot hetgeen u wilt bereiken, welke gevolgen dat met zich meebrengt en welke kosten zijn verbonden aan het procederen. Leidt een arbeidsconflict uiteindelijk toch tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan wilt u natuurlijk, indien de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld, een financiële genoegdoening.

Wilt u meer weten? E-mail: info@mrfaarts.nl
Tel: +31(0) 85 020 00 52
Mob: +31 6 42 95 27 26
Naam Email Telefoon Opmerking Ik ben geen robot & Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met het privacy beleid.

Ontslag aanvechten

U bent werknemer en u komt wellicht wel eens in aanraking met arbeidsrechtelijke vraagstukken, bijvoorbeeld door een arbeidsgeschil. Dikwijls komt u tot een goede oplossing samen met uw werkgever. Echter, in sommige gevallen kan er in beginsel geen overeenstemming worden bereikt. Het kan namelijk zijn dat uw werkgever weigert om bepaalde arbe

Lees meer...

Ziekte en re-integratie

Wanneer u ziek bent en hierdoor niet kunt werken dan vraagt u zich wellicht af of u ontslagen kunt worden tijdens uw ziekte. Nee, in beginsel mag uw werkgever u niet ontslaan ten tijde dat u ziek bent. Er geldt namelijk een opzegverbod van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte. Er zijn echter wel regels verbonden aan bijvoorbeeld re-integrati

Lees meer...

Arbeidsconflict & ontslag

Ontslag na een arbeidsconflict is soms onvermijdelijk. Wanneer u niet meer met uw werkgever door één deur kunt, dan zal er uiteraard eerst gekeken worden naar mediation. Wanneer dit niet werkt, dan zal er uiteindelijk een keuze moeten worden gemaakt, wat in sommige gevallen kan leiden tot ontslag na het conflict. Dit wil zeggen

Lees meer...

© Copyright 2024 mrFAarts.nl alle rechten voorbehouden - Webdesign - Juridisch - Sitemap